image-20220408173704103

$\text{Std Code:}$

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int V , len , now , cnt[27] , sum[27];
int get_max(int len){
  return ((len - (len / 26 + 1)) * (len / 26 + 1) * (len % 26) + (26 - len % 26) * (len / 26) * (len - len / 26)) / 2;
}
bool check(int x , int n){
  memset(cnt , 0 , sizeof(cnt));
  int add1 = 0 , add2 = 0;
  for(int j = 26 ; j >= x + 1 ; j --) add1 += sum[j];
  sum[x] ++ ;
  for(int L = 1 ; L <= n ; L ++){
    int ma = -1 , pos = 0 , num = 0;
    for(int j = 26 ; j >= 1 ; j --){
      if(L - 1 - cnt[j] + num > ma){
        ma = L - 1 - cnt[j] + num;
        pos = j;
      }
      num += sum[j];
    }
    add2 += ma , cnt[pos] ++;
  }
  if(now + add1 + add2 >= V) {
    now += add1;
    return true;
  }
  else {
    sum[x] -- ;
    return false;
  }
}
signed main()
{
  string ans = "";
  cin >> V;
  for(int i = 1 ; ; i ++) {
    if(get_max(i) >= V){
      len = i;
      break ;
    }
  }
  for(int i = 1 ; i <= len ; i ++){
    for(int j = 1 ; j <= 26 ; j ++){
      if(check(j , len - i)){
        ans += char(j + 'a' - 1);
        break ;
      }
    }
  }
  cout << ans << '\n';
  return 0;
}

$\text{My Code:}$

//耗费了整整一晚上,我大抵是凭借着我的反编译技术理解了。。。
//本题是推理+构造题,先推出当长度一定时,最大交换次数是多少,需要观察到 每个字符的交换次数贡献*2 = 总字符数-该种字符的数量(这也代码中L-1-cnt[j]的原因)
//因此贪心一下,每种字符的数量要尽可能平均,总的逆序对数量才会最大
//构造时从小到大枚举,可以找到字典序最小的第一个可行解
//由于字典序越小,逆序对也越少,当找到第一个可行解时,最终的逆序对数一定是恰好等于V的
//理解之后可以发现check中j正着循环也是正确的
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int V , len , now , cnt[27] , sum[27];
int get_max(int len){
  return ((len - (len / 26 + 1)) * (len / 26 + 1) * (len % 26) + (26 - len % 26) * (len / 26) * (len - len / 26)) / 2;
}
bool check(int x , int n){
  memset(cnt , 0 , sizeof(cnt));
  int add1 = 0 , add2 = 0;
  for(int j = 26 ; j >= x + 1 ; j --) add1 += sum[j];
  sum[x] ++ ;
  for(int L = 1 ; L <= n ; L ++){
    int ma = -1 , pos = 0 , num = 0;
    for (int j = 1; j <= 26; ++j) num += sum[j];
    //for(int j = 26 ; j >= 1 ; j --){
    for (int j = 1; j <= 26; ++j) {
      num -= sum[j];
      if (L - 1 - cnt[j] + num > ma) { //注意,这里插入的时候不是按照顺序插入的,而是插入到最合适的位置使得逆序对最大
        ma = L - 1 - cnt[j] + num;
        pos = j;
      }
      //num += sum[j];
    }
    add2 += ma , cnt[pos] ++;
  }
  if(now + add1 + add2 >= V) {
    now += add1;
    return true;
  }
  else {
    sum[x] -- ;
    return false;
  }
}
signed main()
{
  string ans = "";
  cin >> V;
  for(int i = 1 ; ; i ++) {
    if(get_max(i) >= V){
      len = i;
      break ;
    }
  }
  for(int i = 1 ; i <= len ; i ++){
    for(int j = 1 ; j <= 26 ; j ++){
      if(check(j , len - i)){
        ans += char(j + 'a' - 1);
        break ;
      }
    }
  }
  cout << ans << '\n';
  return 0;
}

昨日的月光悄然退场,曦阳已经渐亮